Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 2019

ANBI rapport

    College van Diakenen.                                                                                         Begroting  2019     Rekening 2019      Rekening 2018

Baten

Opbrengst uit bezittingen:                                                                                                     230                              113                        130

Bijdragen gemeenteleden                                                                                                  1.750                           2.810                     2.027

Totaal Baten                                                                                                                       1.980                          2.923                      2.157

 

Lasten

Bestedingen diaconaal werk                                                                                                1.150                          2.380                   1.530

Bijdragen aan andere organenen binnen de kerk                                                                    280                            257                      263

lasten beheer en administratie                                                                                                 180                            148                      154

Totaal  lasten                                                                                                                          1.610                        2.785                    1.947

Resultaat verslagjaar 2019                                                                                                    370                               138                       210

Reacties

ANBI

Jaarrekening goedgekeurd in mei 2019. In de jaarvergadering van de Protestantse Gemeente Zuidbroek.