Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

PKN Zuidbroek college van kerkrentmeesters

 begroting

rekening

rekening

 

2017

2017

2016

baten

 

 

 

 Opbrengsten uit bezittingen

 €          6.450 

 €           7.239

 €          7.077

 Bijdragen gemeenteleden

 €        38.000

 €         42.445

 €        43.215

 Subsidies en overige bijdragen van derden

 €          1.000

 €                  -

 €                 -

Totaal baten

 €        45.450

 €         49.684

 €       50.292

 

 

 

 

lasten

 

 

 

 

 

 

 

 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

 €        18.760

 €         9.564

 €        18.564

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €          5.450

 €           2.846

 €          3.353

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €          3.300

 €           3.278

 €          3.079

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

 €         21.583

 €         22.022

 €         41.102    

 Salarissen (koster, organist e.d.)

 €          2.290

 €           3.293

 €           2.675

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 €          1.550

 €           1.647

 €          4.376

 Lasten overige eigendommen en inventarissen

 €                 -

 €                  -

 €                 -

Totaal lasten

 €        52.933

 €         42.650

 €        73.149

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

 €          7.483-

 €          7.034

 €        22.857-       

 

 

 

 

PKN Zuidbroek college van diaken

 begroting

rekening

rekening

 

           2017

             2017

          2016

baten

 

 

 

 Opbrengsten uit bezittingen

 €           230

 €            164

 €           201

 Bijdragen gemeenteleden

 €        1.950

 €         1.688

 €        1.510

 Subsidies en overige bijdragen van derden

 €                 -

 €                  -

 €                 -

Totaal baten

 €        2.180

 €         1.852

 €        1.711

 

 

 

 

lasten

 

 

 

 

 

 

 

 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

 €                    -

 €                  -

 €                  -

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €               400

 €               857

 €             431

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €               280

 €               276

 €             301

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

 €                   -

 €                  -

 €                  -

 Salarissen (koster, organist e.d.)

 €               160

 €               160

 €              160

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 €               140

 €               149

 €              164

 Lasten overige eigendommen en inventarissen

 €                 -

 €                  -

 €                 -

Totaal lasten

 €               980

 €            1.442

 €           1.056

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

 €             1.200

 €              410

 €             655     

 

 

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.