Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

PKN Zuidbroek college van kerkrentmeesters

 begroting

rekening

rekening

 

2018

2018

2017

baten

 

 

 

 Opbrengsten uit bezittingen

 €         4.800 

 €           7.105

 €         8.540

 Bijdragen gemeenteleden

 €        34.000

 €        44.697

 €        42.445

 Subsidies en overige bijdragen van derden

 €          -

 €                  -

 €                 -

Totaal baten

 €        38.800

 €         51.802

 €       50.985

 

 

 

 

lasten

 

 

 

 

 

 

 

 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

 €        9.680

 €         13.394

 €        9.564

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €          4.100

 €           4.484

 €          4.333

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €          3.450

 €           2.944

 €          3.278

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

 €         22.679

 €         22.022

 €         22.022    

 Salarissen (koster, organist e.d.)

 €          3.900

 €         34.288

 €           3.293

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 €          1.625

 €           2.442

 €          1.461

 Lasten overige eigendommen en inventarissen

 €                 -

 €                  -

 €                 -

Totaal lasten

 €        45.434

 €         59.132

 €       43.951

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

 €          -6.634

 €          -7.330

€          7.034      

 

 

 

 

PKN Zuidbroek college van diaken

 begroting

rekening

rekening

 

           2018

             2018

          2017

baten

 

 

 

 Opbrengsten uit bezittingen

 €           230

 €            130

 €          164

 Bijdragen gemeenteleden

 €        1.950

 €         2.027

 €        1.688

 Subsidies en overige bijdragen van derden

 €                 -

 €                  -

 €                 -

Totaal baten

 €        2.180

 €         2.157

 €        1.852

 

 

 

 

lasten

 

 

 

 

 

 

 

 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

 €                    -

 €                  -

 €                  -

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €              1.675

 €               1.530

 €           1.597

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €               280

 €               263

 €            276

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

 €                   -

 €                  -

 €                  -

 Salarissen (koster, organist e.d.)

 €               160

 €               0

 €              160

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 €               170

 €               154

 €              149

 Lasten overige eigendommen en inventarissen

 €                 -

 €                  -

 €                 -

Totaal lasten

 €              2.285

 €            1947

 €           2.182

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

 €            -105

 €              210

 €             -330     

 

 

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Reacties

ANBI

Jaarrekening goedgekeurd in mei 2019. In de jaarvergadering van de Protestantse Gemeente Zuidbroek.