ANBI

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Zuidbroek
Telefoonnummer: 0598-451704
RSIN/Fiscaal nummer Gemeente: 815351720
RSIN/Fiscaal nummer Diakonie 824102575
Website adres: www.pknzuidbroek.nl
E-mail: scriba@pknzuidbroek.nl
Adres: Kerkstraat 85-87
Postcode: 9636 AB  
Plaats: Zuidbroek
Postadres: Postbus 58
Postcode: 9636 ZH
Plaats: Zuidbroek

De Protestantse gemeente te Zuidbroek is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Kerkenhuizen.

Samenstelling Kerkenraad

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Ouderlingen

mevr. R.Sonneveld (ouderling scriba), tel. 0598-452981

email:scriba@pknzuidbroek.nl

mevr. D. v.d. Poel (ouderling),  tel. 0598-453039

Dhr. J. de Boer (ouderling voorzitter),  tel. 0598-618946 

Diakenen

mevr. L. Roggema tel. 0598-397739

mevr. P. Wubs

mevr. F. Tiggelaar tel. 0598-453063

CvK

Dhr. H. Beijes (ouderling kerkrentmeester), tel. 0598-452604

Mevr. L. Ramaker (ouderling kerkrentmeester), tel. 0598-468231

email: cvk@pknzuidbroek.nl

 

Consulent:

ds. Mw. H. van der Zwaag, Veendam. 

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Visie en Missie

Visie

In ons beleidsplan hebben we het vieren, leren en dienen uitgewerkt om een leidraad te hebben in de wensen en de gemaakte afspraken.  

In het kort betekent dit het volgende:

Vieren

door de eredienst op de zondag het centrale punt te laten zijn. We proberen daarin voor groot en klein, jong en oud door woord, lied en gebed verbinding te zoeken met God. Daarin geholpen door de kerkelijke rituelen van het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop. Voor de kinderen is er mogelijkheid tot kinderoppas. Dit betekent dat kinderen van 0 tot 12 jaar in een zaal van de Kerkhörn worden vermaakt met speelgoed terwijl hun ouders de kerkdienst bezoeken. Kinderen zijn ook welkom in de kerk.

Leren

door bijbelkennis te bevorderen waarbij cursussen en lezingen ons kunnen helpen om in geloof te groeien. 

Dienen

met het oog op de wereld activiteiten te stimuleren die het welzijn van personen en gemeenschappen bevorderen.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht bij Verkorte staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lasten College van Diakenen

ANBI rapport

Baten en lasten College van Kerkrentmeesters

ANBI rapport